OK

واحد ارتباط با مشتري

مشتریان نیروی حیاتی هر سازمانی هستند و به دست آوردن رضایت آنها از مهمترین اهداف سازمان ها می باشد. در اين راستا مدیران ارشد لیونفیس پارس به خوبی می دانند موفقیت آنها در دستیابی به اهداف کلان سازمان، به جلب رضایت مشتریان وابسته است. لازم است در سازمان، سیستمی برای شناسایی، جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود، تا بتوان روابط سازمان و مشتریان را به خوبی مدیریت نمود، كه در اين راستا اقدام به ايجاد واحد ارتباط با مشتري نموده تا بتوان از طريق كانال هاي گوناگون با مشتريان محترم لیونفیس پارس ارتباط دو سويه برقرار نمود.

ارتباط با شرکت لیو نفیس پارس